امروزه زيست فناوري به عنوان مهمترين فناوري قرن بيست و يكم به شمار مي رود و يكي از هفت صنعت كليدي است كه سرنوشت اقتصادي - اجتماعي جوامع را در چند دهه آينده رقم مي زند. از این رو زيست فناوري يكي از مهمترين محورهاي توسعه علمي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي جهان است و ارتقا زيست فناوري به عنوان يكي از اساسي ترين شاخص هاي تعيين كننده توسعه محسوب مي شود. از سویی دیگر كاربردهاي فراوان زيست فناوري، آن را به عنوان برجسته ترين نشانه پيشرفت بشر در قرن حاضر و هم تراز با فناوري اطلاعات قرار داده و به يكي از مهمترين ابزارها براي تأمين نيازهاي متنوع و گوناگون تبديل كرده است. با توجه به اهمیت روز افزون زیست فناوری و پیوند ناگسستنی آن با زندگی بشر مرکز فناوری های زیستی دانشگاه هرمزگان از اساتید مجرب که فعالیت های علمی آنها در این زمینه می باشد، تشکیل گردیده است. این مرکز شامل سه گروه پژوهشی است که در حوزه های مختلف در حال فعالیت می باشند. این گروه ها عبارتند از:

 

گروه نانو زیست فناوری

 

گروه زیست فناوری دریا

 

گروه زیست کشاورزی و میکروبی