گروه نانوبیوتکنولوژی:

 

ما در حال مطالعه مواد و فناوری های جدیدی هستیم که مشکلات بیولوژیکی را در حوزه های مختلف صنعت، پزشکی، کشاورزی و محیط زیست در مقیاس نانو حل کند. نمونه هایی از تحقیقات ما شامل طراحی و ساخت نانوحامل های زیستی، نانومواد متخلخل، نانوجاذب ها، ارزیابی سمیت نانومواد و پلیمرهای زیست سازگار است. رویکرد ما بر پایه مطالعات نظری و تجربی است، در حال حاضر گروه نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان روی طراحی نانوسامانه هایی زیست سازگاری که بتواند اثر بخشی ترکیبات فعال زیستی را بهبود بخشد مطالعات گسترده ای دارد.

 

 

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

18