مرتضی یوسف زادی (استاد)
لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید (دو یا سه زمینه)

 

داوود صمصام پور (دانشیار)
لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید (دو یا سه زمینه)

 

ایمان سوری نژاد (دانشیار)
لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید (دو یا سه زمینه)

 

احمد همایی (دانشیار)
لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید (دو یا سه زمینه)

 

نوید احمدی نسب (استادیار)
مطالعه فیتواستروژن ها و ترکیبات طبیعی روی مکانیسم دورن سلولی و مولکولی موجودات زنده در شرایط برون تنی
آنالیز شبکه های زیستی و سیستم بیولوژی
طراحی و سنتز نانو سامانه های زیستی پیشرفته و هوشمند

 

مژگان سلیمانی زاده (استادیار)
لطفا زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه خود را ارسال فرمایید (دو یا سه زمینه)


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

21