برگزاری نشست علمی با عنوان اهمیت تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان

برگزاری نشست علمی با عنوان اهمیت تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان

انجمن علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان با همکاری مرکز رشد شهرستان میناب شست علمی با عنوان اهمیت تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان به صورت مجازی و حضوری در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴-۱۶برگزار می کند جهت اطلاعات تکمیلی، دریافت لینک برگزاری جلسه و شرکت در نشست علمی و تخصصی فوق به اطلاعات درج شده در پوستر همایش مراجعه گردد. 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

8