نام و نام خانوادگی

 

تخصص (زمینه فعالیت)

 

مرتبه علمی

 

داوود صمصام پور

 

ژنتیک مولکولی

 

دانشیار

 

احمد همایی

 

بیوشیمی

 

دانشیار

 

ایمان سوری نژاد

 

بیوتکنولوژی دریا

 

دانشیار

 

نوید احمدی نسب

 

نانوبیوتکنولوژی 

 

استادیار 

 

مژگان سلیمانی زاده

 

مهندسی ژنتیک

 

استادیار

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

3