نام و نام خانوادگی

 

زمینه فعالیت

 

مرتبه علمی

 

نرگس امراللهی

 

بیوتکنولوژی دریا

 

دانشیار

 

داوود صمصام پور

 

ژنتیک مولکولی

 

دانشیار

 

احمد همایی

 

بیوشیمی

 

دانشیار

 

ایمان سوری نژاد

 

بیوتکنولوژی دریا

 

دانشیار

 

نوید احمدی نسب

 

نانوبیوتکنولوژی

 

استادیار

 

مژگان سلیمانی زاده

 

مهندسی ژنتیک

 

استادیار

 


نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
متن:
کد تصویر:

3